Angular
Angular
Ստեփան Վարդանյան

Ստեփան Վարդանյան

Javascript/Node.js մասնագետ

Ազատ կարող եք դիմել ինձ
 
styopdev@hotmail.com

Ինչու՞ սովորել Angular

Թույլ տվեք փորձել պատասխանել ձեր հարցերին` 20.01.2018 13:00-ին

Դասընթացի նկարագրություն

 
 
Տևողություն 1.5 ամիս
 
 
Եռանդ 6 ժամ/շաբաթ
 
 
Գիտելիք Javascript
 
 
Գին 50.000 AMD/դասընթաց
Angular
Դասընթացի Ծրագիր
 • JS Dialects and OOP
  • ES6 and TypeScript Comparison
  • Modules
 • Angular
  • Build Tools
   • npm
   • webpack basic setup
   • angular-cli
  • Modules
  • Components and Views
  • Data Bindings
  • Services
  • Observables. rxjs
  • Routing
 • The real project
  • Building advanced app
  • Working with server
  • Authentication and authorization
  • Best practices
  • Deployment
  • Course summary